ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਪਪੀ ਚੈਕਲਿਸਟ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ! ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ.

ਪਪੀ ਦੀ ਵੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ. ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਪੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਿਆਓ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਮੇਤ:

 • ਅੰਤੜੀ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟੈਸਟ
 • ਲਾਗ, ਜਲੂਣ, ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੀ ਬੀ ਸੀ)
 • ਅੰਤੜੀ ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਜੀਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ- ਅਤੇ ਟਿੱਕ-ਰੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.

ਟੀਕੇ
ਟੀਕੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਡਿਸਟੈਂਪਰ, ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਪੈਰੇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ - ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਕੋ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 • ਰੈਬੀਜ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਪੀ ਦੀ ਉਮਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਰਡੇਟੇਲਾ (ਕੇਨਲ ਖੰਘ) ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਡੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟੋਸਪੀਰੋਸਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ, ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ - ਤਾਂ ਲੈਪਟੋਸਪੀਰੋਸਿਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਉਪਨਗਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਪਟੋਸਪੀਰੋਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ (ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਲਈ) ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ! ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਇਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ.

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਾਈ ਅਤੇ ਨਯੂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਖੁਰਾਕ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ. ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੂਛ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੂੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰੋਤ ਹਨ.


ਨਵੀਂ ਪਪੀ ਚੈਕਲਿਸਟ: ਗੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁ basਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.

ਵਧੀਆ ਪਪੀ ਖਿਡੌਣੇ

ਏਕੇਸੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਟਰੈਟਰ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਪਿੱਕੀ ਖਿਡੌਣੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਲਈ ਏ ਕੇ ਸੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਈਡ. ਇਹ ਇਕ ਉੱਨ ਕੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬਾਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਦਰਜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਕੀਮਤ: $ 42

ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, WESEN ਦੇ ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਸਟੈਨਲੈਸ-ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਨਰ ਕਟੋਰੇ ਹਨ. ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕੋਨ ਚਟਾਈ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਸਕੇ.

ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਟੋਰੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੀਮਤ: $ 23

ਵਧੀਆ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪਪੀ ਬੈੱਡ

ਕੁਰੰਡਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿਸਤਰਾ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਪੀਵੀਸੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ-ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਤੂਰੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ. ਕੀਮਤ: $ 85

ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਫਟ ਪਪੀ ਬੈੱਡ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਇਸ ਪਿਆਰਾ ਡੋਨਟ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ. ਅੰਡਾਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਪਰ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਰਬੋਤਮ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਰਮ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਗ ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਅਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਕਤੂਰੇ ਇਸ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ. ਕੀਮਤ: $ 34

ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਕਰੇਟ

ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਵਾਇਰ ਡੌਗ ਕ੍ਰੇਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਬਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ, ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਜਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸਕਿਡ ਰਬੜ ਪੈਰ ਹਨ.

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਖਾ-ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਛੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ. ਕੀਮਤ: $ 120

ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੀਜ਼

ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਨਾਈਲੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੀਸ਼ 15 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਕਲ-ਪਲੇਟਡ ਕਲਿੱਪ ਮਰੋੜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ.

ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ workedੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ. ਕੀਮਤ: $ 8

ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ

ਏਕੇਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਦੰਦ ਕਿੱਟ ਯੂ ਐਸ ਡੀ ਏ ਸਰਟੀਫਾਈਡ-ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੰਦ ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿੱਟ ਬੀਪੀਏ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਚਾਅ, ਰਸਾਇਣ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਪਿਪੀ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼ ਕਿੱਟ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. ਕੀਮਤ: $ 17

ਬੈਸਟ ਪਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਡ

ਕੋਚੋ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈਡ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਣ ਪੈਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੋਟੀ ਪੈਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਇਪਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਕੋਨੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਕੀਮਤ: $ 44

ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਡੇਅਰੀ, ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ. ਇਹ ਚਿਕਨ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮ, ਗੰਧਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਤੂਰੇ ਕਪੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਨ. ਕੀਮਤ: $ 8

ਬੈਸਟ ਪਪੀ ਕਾਲਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਵਿਵਸਥ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਲਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਬਕਲਾਂ ਅਤੇ 3 ਐਮ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਥ੍ਰੈੱਡਸ ਇਸ ਵਿਚ ਲਪੇਟੇ ਦਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ.

ਸਮੀਖਿਆਕਰਤਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਬਲੂਬੇਰੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਕੀਮਤ: $ 17

ਬੈਸਟ ਪਪੀ ਨੇਲ ਟ੍ਰਿਮਰ

ਇਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੁੰ ਟ੍ਰਾਈਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਲਿੱਪ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਹੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ.

ਬੋਸ਼ੇਲ ਟ੍ਰਿਮਰ ਮੋਟੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਸਨ. ਮੁੱਲ: $ 13

ਸਰਬੋਤਮ ਪਪੀ ਬੁਰਸ਼

ਇਹ ਨਰਮ, ਰਬੜ ਬ੍ਰਿਸਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ .ੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਬੁਰਸ਼ ਕੋਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਹਰਟਜ਼ਕੋ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਦਾ ਹੈ.

ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰਸ਼ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ worksੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਬਰਿੱਟਸ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੁੱਲ: $ 15

ਬੈਸਟ ਪਪੀ ਸ਼ੈਂਪੂ

ਇਸ ਕੋਮਲ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਏ ਕੇ ਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ, ਪੁਰਾ ਦਾ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੱ ofੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਸ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ. ਮੁੱਲ: $ 12

ਸਰਬੋਤਮ ਪਪੀ ਗੇਟ

ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਟ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ gateੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੱਠ-ਬਾਈ-ਅੱਠ ਇੰਚ ਪਾਲਤੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ. ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਕ ਹੈ.

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਾਰਲਸਨ ਗੇਟ ਚੰਗੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਮੁੱਲ: $ 39


ਨਵੀਂ ਪਪੀ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਨਵੀਂ ਪਪੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਪੀਡੀਐਫ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਪੀਡੀਐਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਭੋਜਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਤਪਾਦ, ਕਾਰਪੇਟ ਕਲੀਨਰ (ਹਾਦਸੇ) ਕਰੇਗਾ ਵਾਪਰਨਾ), ਅਤੇ ਹੋਰ! ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁicsਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ - ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏ ਪਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ.

ਕਤੂਰੇ ਖਾਣਾ

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਲਈ ਕਤੂਰੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਕਟਰ ਡੌਗ ਫੂਡ ਅਨਾਜ ਮੁਕਤ ਐਕਟਿਵ ਡੌਗ ਅਤੇ ਪਪੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁੱਤਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਰੋਤ, ਫਰਮਿਨਾ ਐਨ ਐਂਡ ਡੀ ਪਪੀਲੀ ਅਨਾਜ ਰਹਿਤ ਕੱਦੂ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ.

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ

ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਕਟੋਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਰਬੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੀਲ ਕਟੋਰੇ ਮੁ areਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਫਲਾਪੀ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਕੰmੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ ਹਨ.

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਫੀਡਰ ਕਟੋਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਟਵਰਡ ਹਾoundਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਫਨ ਫੀਡਰ.

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਲਿੱਪ ਮੈਟ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਅਤੇ ਟਿਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਲ-ਸਲਿੱਪ ਮੈਟ ਪਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਟੇਨਲੈਸ ਟੈਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ XL Hululk ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਟਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਟੋਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਰਪਵਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ-ਸਕਿੱਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮੈਟ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੋਸਲਿਪ ਮੈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਭੋਜਨ ਕੰਟੇਨਰ

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਤੇ ਅੱਗੇ: ਖਾਣੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਬਿਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਅਰਟਾਈਟ ਪੇਟ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਮੀ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗੀ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ. ਮੈਂ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ idੱਕਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੜਬੜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗੜਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਇੱਕ ਕੁੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨਾ ਬਹੁਤ isਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਪਿਆ ਭੋਜਨ ਸਕੂਪ

ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸਕੂਪ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕੱਪ ਫੂਡ ਸਕੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਕੱਪ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟਮੇਟ 3 ਕੱਪ ਫੂਡ ਸਕੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਟਿਕਾurable ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਪ ਲਈ ਨਾਪੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਕੇ ਦੇ ਮਿਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਜ਼ੂਕੇ ਕਈ ਸੁਆਦਾਂ, ਬਹੁ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 3 ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ. ਜ਼ੂਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਪਾਉਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਕਮਰ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾ .ਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਸਟਰਿੰਗ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਚੁਕਿਤ ਟ੍ਰੀਟ ਟੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ.

ਕ੍ਰੇਟ

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਘਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਕਾਰ' ਤੇ ਫਿੱਟ ਪੈਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੋਕਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੇਨੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ.

ਸਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿਡਵੈਸਟ ਲਾਈਫ ਸਟੇਜਸ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਮੈਟਲ ਡੌਗ ਕ੍ਰੈਟ ਡਿਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਟਰੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਇਸ ਕੋਲ ਬਕਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ. ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ collapseਹਿਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਗੇਟਸ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਵਸਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ ਡੈਕੋ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਲ ਵਾਕ-ਥਰੂ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਚੌੜਾਈ ਅਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਟੋ-ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਵਿੰਗ ਗੇਟ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ waysੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌੜਾਈਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ .ੰਗ ਹੈ, ਕਾਰਲਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ.

ਵਿਵਸਥਤ ਕਾਲਰ

ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੈਟ ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਟੈਗ ਪਪਟੇਕ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਟੀੰਗਲ ਸਲਿੱਪ ਕਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਾਰਟੀਨਿੰਗਲ ਕਾਲਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤੂਰਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇਟਸੇਫੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਟਿੰਗਲ ਕਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕੁੱਤਾ ID ਟੈਗ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ID ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ' ਤੇ ਖਰੀਦੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆਈਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਚੀੱਪਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਚਿਪਡ ਹਾਂ!” ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਮਾਈਕਰੋਚੀਫਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਚੀਫਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਈਡੀ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਪੱਟ

ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤੇ ਅੱਗੇ: ਇਕ ਪੱਟਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਪੜੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਨਾਈਲੋਨ ਲੀਡ ਲਈ ਜਾਓ. ਜਿਸ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1/2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੀਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰਿਟਰੈਕਟਬਲ ਫਲੈਕਸੀ ਲੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਲੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਲੀਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੋਪ ਬੈਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੀਜ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਲ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਪ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100% ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਵੈਂਡਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਲ ਕੋਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਲ ਬੈਗ ਧਾਰਕ ਬਣੋ. ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਲ ਬੈਗ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਵਿਵਸਥਤ ਯੋਗਤਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਵਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇ. ਕੁਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨਾਈਨ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਕ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਤੂਰੇ ਖਿਡੌਣੇ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਕਤੂਰੇ ਖਿਡੌਣੇ! ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ energyਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ energyਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੇਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਸੂਈ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਦੰਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ.

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗ, ਨਾਈਲੋਨ ਹੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਕ ਗੇਂਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਪੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੱਟ ਹੈ:

 • ਕੋਂਗ
 • ਕੋਂਗ ਸਟੱਫ ਦੀ ਅਸਾਨ ਟ੍ਰੀਟ. ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਕਰੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੋਂਗ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ.
 • ਨੀਲਾਬੋਨ ਪਪੀ ਸਟਾਰਟਰ ਪੈਕ
 • ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਪਾਲਤੂ ਪੜਾਅ ਠੰਡਾ ਚੰਬਲ ਸਟਿਕ. ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੋ - ਦੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ.
 • ਕੋਂਗ ਕੋਜ਼ੀਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਸਕਿakਕੀ ਖਿਡੌਣਾ ਮੂਸ
 • ਆਈਡੀਪੇਟ ਡੌਗ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਲ
 • ਆਉਟਵਰਡ ਹਾoundਂਡ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਹੇਲੀ ਖਿਡੌਣਾ - ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਛੁਪਾਓ
 • ਸਾਡੇਪੇਟਸ ਆਈ ਕਿQ ਬਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੂਡ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਹਾoundਂਡ ਪੌ ਫਲੇਪਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡੂ ਟੌਏ ਬੁਝਾਰਤ
 • ਬੂਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਨ ਫਲਾਸ ਤੁਗ ਰੱਸੀ ਕੁੱਤਾ ਖਿਡੌਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੱਸ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ!

ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਜੋ ਬੂਮਿੰਗ ਬਰੱਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਮੀਨੇਟਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਰੈਕ ਵਰਗਾ ਅੰਡਰ ਕੋਟ ਰੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੁਰਮੀਨੇਟਰ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਟੂਲ, ਜਾਂ ਸਲਾਈਕ ਈਜ਼ਿੰਗ ਸੰਦ ਸੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਸ਼ੈੱਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਕੌਟ ਦੇ ਆਨਰ ਪ੍ਰੋਬੀਓਟਿਕ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਰ (ਸਾਨੂੰ ਹਨੀਸਕਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸੰਦ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤਲਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਡਬਲ ਕੋਟੇਡ ਕਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਤਾਰ ਸਲਿੱਕਰ ਬ੍ਰਸ਼, ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਘੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਡੀਮੈਟਿੰਗ ਟੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੌਟ ਦੇ ਆਨਰ ਪ੍ਰੋਬੀਓਟਿਕ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ.

ਪਪੀ ਸ਼ੈਂਪੂ

ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਚ ਬੈਲੰਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ. ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲੂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਹ 4-ਇਨ -1 ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਹ ਪੀਐਚ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਨੇਲ ਕਲੀਪਰਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੂਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ.

ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੇ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਜੋੜ ਦੇਵੇ. ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਉਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਕੁੱਤੇ ਪੂੰਝੇ

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਪੂੰਝਣ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂੰਝਣ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂੰਝੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ.

ਪਾਲਤੂ ਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੱਲ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਣ ਲਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਗ ਅਤੇ ਗੰਧ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ ਤੋਂ ਦਾਗ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਬਦਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਗੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਰਵਾਇਤੀ ਕਲੀਨਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨੱਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕਲੀਨਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.

ਕਤੂਰੇ ਡਿਵਰਮਰ

ਕਤੂਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਾderedਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੇਬਲੇਟ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਪਾ powderਡਰ ਵਿੱਚ coveredਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸੁਆਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਫਲੀਅ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਰੋਕਥਾਮ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਪੈਟਾਰਮੋਰ ਪਲੱਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸਲ ਅਤੇ ਟਿੱਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ iseੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਫਲੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਾਰਮੋਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਕਾਉਂਟਰ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ.

ਦਿਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੈ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਫੈਕਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੀਅ ਅਤੇ ਟਿੱਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਈਫੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ!

ਕੌੜਾ ਐਪਲ ਸਪਰੇਅ

ਕੌੜੀ ਐਪਲ ਸਪਰੇਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੱ taken ਲਏ ਹੋਣ (ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਬੋਰਡ, ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ). ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਚਰਮ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੌੜੀ ਸੇਬ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ... ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ' ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਕਤੂਰੇ ਪੈਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤੂਰੇ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤੂਰੇ ਪੈਡਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਪਪੀ ਪਲੇਨ

ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਪਲੇਨਪੇਨ. ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਟਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਪੈਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਪੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ asੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਪੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਮਿਡਵੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਲਡੇਬਲ ਪਲੇਅਪੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਵਰਗ ਫੀਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ sੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਨਪੈਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਕੁੱਤਾ ਬਿਸਤਰਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਲੰਘ, ਫੈਨਸੀ ਮੈਮੋਰੀ ਫੋਮ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸਪਰ ਗੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਕਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ. ਪਰ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਫਾਰ ਪਾਲਤੂਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ. ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਲੰਘ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੀਜ਼

An excellent way to teach a dog to stay and come is to use a long training leash. Stay and come are commands that are used to protect your puppy and keep it safe if it tries to run away towards a dangerous situation.

Once your puppy has mastered stay and come inside, you can take them out to the yard on the training leash where there are more smells and distractions and practice stay and come. You can slowly increase the distance you walk away from the puppy and amount of time they have to stay before you have them come to you. When training the puppy outside, give them a high reward treat like cooked pieces of chicken.

Training Clicker

The perfect puppy training formula is truly all about reinforcement at the perfect time. Without excellent timing, your puppy may associate your rewards and praise with a different behavior, or not associate it with the desired behavior at all. This is where clicker training comes in.

Clicker training has the advantage of instantly telling your puppy they are a good dog and you are happy with the behavior they’re expressing. It captures their attention, and pressing a physical button is satisfying and less effort for you as a trainer.

While we won’t go over how to clicker train your dog in this article, we do recommend buying multiple so that you can put them in various areas of your living space. That way, you can do impromptu training sessions throughout your home.

Dog Camera

The final product on our new puppy checklist is a dog camera. Dog cameras allow you to keep your eyes on your puppy at all times. When you’re keeping your puppy’s access to your home limited with the use of gates, playpen, etc, a dog camera can be really helpful. It can also be beneficial when you begin training your dog to be outside of their crate while you are away at work and no one is home.

Many dog cameras come with great features, such as phone apps for both iPhone and Android. Typically these apps not only allow you to watch your dog, but also talk to them through a speaker. This comes in handy when your puppy is doing something you don’t want them to do and can tell them “no”, or speak to them if they’re lonely.

Some dog cameras, like the Fubro, have fun features like a treat tossing mechanism that you can use to get your puppy’s attention. It also has a barking sensor that will notify you if your puppy is barking. With the two way audio function, you can talk to your puppy to help calm them down. But keep in mind not to over do this, as it can reinforce their barking behavior.

If you don’t think you need all the bells and whistles that come with a Furbo dog camera, you can get a simple Nest Camera instead. The Nest Cam Indoor will notify you when there is motion so you can know when your puppy is on the move. There is also a talk and listen feature, so if you need to talk to your puppy while you’re away, you can!

ਸਿੱਟਾ

Preparing your family and home for a new puppy requires a lot of work. The good news is that, as you can see from our new puppy checklist, there are a lot of products and services that can help you. We here at Safe for Pets are here to support you too, so feel free to reach out to us through our contact form and ask us any questions you have.

Remember, not all of the items on the above list is essential for your puppy. This new puppy checklist includes essentials, as well as things that will make your life easier, and nice to haves. If you’re looking for only a list of the essentials you need to welcome your puppy home, sign up to receive our new puppy essential checklist.


Setting Schedules And Developing A Routine For Your New Puppy

There are so many new experiences and things to think about when you bring home your puppy that you may forget one of the most important parts of puppy homecoming: establishing a routine. Structure will help your new canine family member feel secure and know what’s expected of him. The best way to do this is to create a schedule and stick to it. The first few weeks with your new puppy is the time to start establishing good behaviors. By the way, the puppy is not the only one who benefits from a schedule it also makes life easier for the human members of the family. You won’t have to plan out every moment of your pup’s day, but there are a few important areas where a schedule can make the difference between a well-adjusted dog and chaos.

Your Puppy’s Feeding Schedule

Unlike mature dogs that eat once or twice a day, most puppies need to eat puppy food three times a day. Make it easier to remember by planning his mealtimes around your own breakfast, lunch, and dinner. Wash out his water bowl and make sure it’s always filled with clean water, too.

Schedule Potty Breaks

Keep to a regular routine of taking your puppy outside at least every two-to-four hours and after every change of activity. This is especially important during house training and will keep accidents to a minimum.

Playtime Is Important!

Your puppy needs exercise and interaction with you. A word of caution: sustained, strenuous exercise (long runs, jumping) is not good for puppies, but playing, mental stimulation, and running around in the yard are good. Some experts recommend waiting until a dog is about one year old before starting with serious exercise and this can vary by breed. Different dog breeds have different energy levels and rates of growth the growth plates in their joints close at different ages. But do schedule play and exercise time into your puppy’s day: a walk around the neighborhood, playing with toys, and time spent bonding go a long way toward expending energy. Several shorter sessions are better for a puppy than one long one.

Naps and Bedtime

Young puppies sleep a great deal of the time in fact, some will sleep as much as 16-to-18 hours a day. Plan on quiet nap times for him several times during the day. Family members, especially young children, should learn not to disturb him when he’s sleeping. He needs his rest! You may need to put a crate in a quiet part of the house so he won’t be distracted by the hustle and bustle that may be going on during naptime.

When it comes to bedtime, some owners set a specific time to settle their puppy down for the night. Others just want him to sleep when they sleep. It may be easier to set a puppy bedtime and help him get used to the routine.

Do I Have to Make a Schedule for My Puppy?

The sooner you set a schedule, the sooner he’ll adjust to his new family and you to him. Routine makes it easier for everyone, humans included, to know what’s acceptable behavior and what’s expected. Keep in mind that high jinks from an adorable puppy or little “accidents” will not seem so adorable when he’s a full-grown dog. The sample schedule below is a good place to start you may need to tailor it to suit your puppy.

A Sample Puppy Schedule

 • First thing in the morning: Take the puppy out to relieve himself. Make time to play and interact with him after he’s taken care of business.
 • Breakfast time: Feed the puppy. Leave the food down for no longer than 15 minutes. After that, pick up the bowl and give no more food until the next meal (except for small treats used for training). Wash the water bowl and provide clean water.
 • After puppy’s breakfast: Puppies usually need to relieve themselves again, within a few minutes of eating, so give another potty opportunity. After this, spend some time playing and/or doing a little training with your puppy. And though everyone is busy in the morning getting ready for work or school, make time for a quick walk to give him a chance to do his business one more time.
 • Mid-morning: The rest of the morning might be devoted to nap time, ideally in a dog crate or pen. Even if you’re home during the day, your puppy should spend time in a crate or pen this will help him learn how to be alone when necessary. It’s also impossible to know what a puppy will get into when you turn away for a moment and there needs to be a place to put him when you can’t supervise directly. If he will be home alone for more hours than he can control his bladder or bowels, you need to set up a pen with an area for him to relieve himself – or consider having a pet sitter come to take him out.
 • Noon: A repeat of the early morning routine – as soon as he wakes up, a trip outside. Then lunch, and another trip outside should follow the meal. Spend some time playing with and training him, so he can burn some energy. And don’t forget one more potty break before the afternoon nap!
 • Mid-afternoon: When he wakes up, it’s time to go out — again. And time to play and train, again. Then a chance to potty. If you’re home, he can hang out with you for a while before dinner.
 • Dinner: If you arrange his mealtimes around yours, it will become natural to feed him either while you’re preparing dinner or while the household is eating. But pay attention so you can take him outside as soon as he’s finished. Before the family sits down to dinner, it’s a good idea to give the puppy a chew toy to enjoy in his crate. This way he won’t get underfoot, and nobody will be tempted to give him tidbits from the table.
 • Evening: Another potty break! The early evening is a good time for lots of interaction. For many puppies this is the “witching hour,” and if you anticipate it by initiating play, he may settle down. If he doesn’t, even after plenty of exercise, give him a treat and let him settle in the crate for a while. Later, an evening stroll gives him exercise and a chance to take a potty break. And make sure he potties right before bed.
 • Bedtime: A set bedtime makes his adjustment and house training easier for everyone. It doesn’t matter if it’s 8 p.m. or midnight, as long as it becomes a routine. Take him to his crate and help him settle down for the night.
 • Night: If your puppy is not yet able to make it through the night, set an alarm so you can get up and take him out for a quick, boring potty break. It’s better to wake up a little before you think he will, so that you are not responding to whining and barking. Then back to bed so you’ll be ready for the next wonderful day with your puppy!

By establishing the routine from the very beginning, you’ll be on your way to a happy, well-adjusted dog. It’s worth putting in the time and effort right now so that undesirable habits and behaviors won’t stand a chance.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: BACK TO SCHOOL SUPPLIES SHOPPING 2020! (ਅਕਤੂਬਰ 2021).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos