ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ


ਐਡਰਿਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੁੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਸਹਾਇਕ, ਅਤੇ "ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ" ਲੇਖਕ ਹੈ.

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਤੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਤੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ, ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਪੇਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.

ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਆਮ ਕੀ ਹੈ ?: ਕੁਝ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਪੌਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਹੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੌਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਟੀ ਪੈਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ. ਡੀਏਪੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮੁ theਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ

ਆਮ ਕੀ ਹੈ ?: ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ energyਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ.

ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਖਰੀ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਨ ਰੁਬੇਨ ਨੇ ਪੈਟਪਲੇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਉਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-energyਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਭੋਜਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ. ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਵੇ.

ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ?: ਜੇ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਖਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮਦਰ ਡੌਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਹੈ

ਆਮ ਕੀ ਹੈ ?: ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ myਿੱਡ 'ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਜੋਨ ਰੱਪਾਪੋਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ?: ਜੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੈਂਟਿੰਗ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦਾ ਗੁਦਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 103.58 ° F over ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ

ਆਮ ਕੀ ਹੈ ?: ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ, ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਯੋਨੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੂਚੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਸਚਾਰਜ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ, ਭੂਰਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ.

ਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ?: ਕੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ "ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ" ਵੇਖੋ).

ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਬਾਰੀ ਸਪਿਲਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਲੇਸਨਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਸਾਈਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਇਨਵੋਲਿolutionਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਬਿਨਵੋਲਯੂਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਖੂਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੋ.

ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ.

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

  • ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ: ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਕਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸੈਂਟਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ, ਬਿਰਥਿੰਗ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਯੋਨੀ ਦੀ ਛੂਤ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੈਂਟਿੰਗ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਪਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  • ਇਕਲੈਮਪਸੀਆ: ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ. ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਝਾਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੁਖਾਰ, ਪੈਂਟਿੰਗ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. (ਨੋਟ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.)
  • ਮਾਸਟਾਈਟਸ: ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਗਰਮ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਗਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਦ, ਕਤੂਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬ੍ਰੀਡਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਅਤੇ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤੂਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ) ਦੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਲੇਮਪਸੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਵਿਗਾੜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਟਿੰਗ, ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ ਮਰੋੜ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ playੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਵ੍ਹੀਲਪਿੰਗ ਵੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੇਕ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ denੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ "ਜਣੇਪਾ ਦੇ ਘਰ." ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰ orੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ / ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਡਚਸੁੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਕਤੂਰੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ playੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਚਿਹੁਹੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜਾ ਹੈ.

ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 24-36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੁ primaryਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ (ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ) ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ playੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਟਰਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਤੂਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ. ਜੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਤੂਰੇ ਹਨ.

ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ' ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਤੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇ hour ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ) 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ), ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱ haveਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ “ਬਰਿੰਗਿੰਗ ਤਰਲ” ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ "ਮਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਟਰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਏ ਬਗੈਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ-ਕਲਾਇੰਟ-ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਤੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 6 ਕਤੂਰੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਆਮ" ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ (ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ?).

ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤਵੱਜੋ (ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ?) ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਮਿ systemਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬੈਕਟਰੀਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੀ ਮਿਨੀ ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ. ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਟਰਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਵੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿਚ. ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ?

ਜਵਾਬ: ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੈਟਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਪੋਪਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪਲੇਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਪਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਟਰਨਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਰਨੀਆ ਵਰਗਾ ਪਲੱਗ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਲੋਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਜੀਵ ਕੇਵਾਈ ਜੈਲੀ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਚਿਹੁਹੁਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਗਰਮ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮਾਸਟਾਈਟਸ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਹੱਸਕੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਿਠ ਸੀ. ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਪਹੀਏ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੇਚੈਨੀ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਿਚਾਅ, ਸੁਸਤਤਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਬਰਕਰਾਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ. ਇਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕਾਕਰ ਸਪੈਨਿਅਲ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਕਤੂਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱ .ਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਡੀਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਲੈਂਪਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤੂਰੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਕਡਾlyਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਕ-ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ) ਹਨ. ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਤਿੰਨ ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ. ਪੰਜ ਕਤੂਰੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰਬੀਸੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਟਰਨ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ (ਮੁੰਤ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜੈਨੇਟਿਕਸ (ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਥਿਤੀਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬ੍ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ?

ਜਵਾਬ: ਜੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੀ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ. ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪਲੇਸੈਂਟਸ) ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ.

ਬੇਸ਼ਕ, ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ (101.5 ਡਿਗਰੀ) ਹੈ. ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਦਬੂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮਸੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲੈਂਡ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: Dogsਰਤ ਕੁੱਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ birthਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਵ੍ਹੀਲਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਇਕ ਕਤੂਰੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਫੀਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰਪਾਈਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਨੁੱਖੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਚੋ.

ਜੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਿੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ increasingਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ' ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਚੂਸਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਰੱਟਵੇਲਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿ inਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲਾ-ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੈਟਰਨ ਵੇਖ ਲਵਾਂ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੋਬਾਈਲ ਵੈੱਟ) ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ (ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਖੌਟੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ). ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਡੋਬਰਮੈਨ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੀਲਪਿੰਗ ਬਾਕਸ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵ੍ਹੀਲਪਿੰਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਾਂ ਬੀਗਲ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ. ਉਲਟੀਆਂ ਉਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੁਰਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਪੂੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਦੌਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਾਸਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੌਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਤੇ (ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇ. ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਐਕਲੇਮਪਸੀਆ (ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ), ਮੈਟ੍ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਾਈਟਸ. ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੈਟਰਨ ਵਿਜ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਚਿਹੁਹੁਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕਤੂਰੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੰਮੀ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਵੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤੂੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਸਦਾ ਟੈਂਪ 103 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 100.5-102.5 ਹੈ) ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਾਹ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ (ਕਤੂਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ). ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ. ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਕਤੂਰੇ ਸਨ. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਕ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜਦ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਟੱਟੀ / ਦਸਤ ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਕੀ ਉਹ ਡੀ-ਕੀੜੇਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਐਨਕਸੇਡਡ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੂਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਭਾਰਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ .ੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 102.7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸੁਮੰਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 06 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਬਰੇਡਰ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ.

ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ?

ਝਜ਼ਟੀਨ ਲੀ ਸਤੰਬਰ 02, 2020 ਨੂੰ:

ਹਾਇ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 1week.ago ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੋਤੀ ਸਰਸਵਤੀ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਹਾਇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਪੂਛ ਨੂੰ coveringੱਕਣ ਵਾਲੇ ਧੱਫੜ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਣ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੇਹਲੀ 25 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਟੋਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਤੂਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ 25 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਪਸੁਬਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਟੋਡ 16 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂ ਕੂਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?

ਐਂਥਨੀ ਟੌਡ 16 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਕਤੂਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੇਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ?

ਜੋਨ ਰੀਟੀਰੋ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ (ਅਣਜਾਣ ਨਸਲ) ਨੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ. ਉਹ ਖੋਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ) ਖੋਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ?

ਉਹ ਭੜਾਸ ਕੱe ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.

ਐਡਰਿਨੇ ਫਰੈਲੀਸੈਲੀ (ਲੇਖਕ) 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਲਾਇੰਟ / ਵੈਟਰਨਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ (ਜਨਮ ਦੇਣ) ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੈਕ-ਅਪ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ.

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾਜਨਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਾਰਾ ਸਾਦਿਕ 12 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾਇਕਾ ਨੇ 48 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ 1 ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰ ਗਏ .ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਹਨ) .ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੇਲੇਨਾ 12 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਹਾਇ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਕੁੱਕੜ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੋ ਪਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ. ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਖਾਧਾ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੋਅਲ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੀ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. I alreday ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਪਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਕੋਰੀ ਕਲੀਨ 05 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ.

ਟ੍ਰਾਇਕਾ 03 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰਾ ਸਿਹ ਤਜ਼ੂ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲੀਲਾਣੀ ਵੀਰਜ਼ਬਿੱਕੀ 02 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਯੁੰਗ ਚੀਆਹੁਆ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਟੇਪਲ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ ਵਾਂਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ looseਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਬੀਮਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ

ਐਡਰਿਨੇ ਫਰੈਲੀਸੈਲੀ (ਲੇਖਕ) 25 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ:

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਸਾਰੇ ਕੁੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵੈੱਟ ਸਮਰਪਿਤ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ-ਗ੍ਰਾਹਕ-ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀਸੀਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਟੈਮੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਲਦ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ / ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤੇ ਛੇਕ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਲੀ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ

ਸ਼ੈਨਾ ਜੁਲਾਈ 23, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਤੂਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਤੂਰੇ ਹਨ. ਉਸਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਸੁੱਜਿਆ, ਛੂਹਣ ਲਈ ਨਿੱਘਾ. ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੀਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤ ਹੈ. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਸ਼ਾਨ ਅਲਬਰਟ ਮਲੋਂਗ 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾਹਾਂ?

ਕਾਸੀਬਰੀ ਜੁਲਾਈ 13, 2020 ਨੂੰ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੈ? . She also gets one puppy and carries it around in her mouth then takes it back ? why is she doing this ? (She stays inside).

Christina Engle 07 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ:

My great Dane had puppies on july 2 she had 5 one passed away it was small and not eating. On the 4th she had one more puppy is this normal.

Matt 03 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ:

Have a blue meral and great pyrenesse mix and she 2 days ago she gave birth too still born pups she now pants often and has blood on her hind legs looks thin other than that she eats drinks and goes out side to potty she doesnt seem to be to far off from just being tired is does this seem normal

Adrienne Farricelli (author) 23 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ:

Hi Angelica, it can happen that mother dog may stop eating for a day or so immediately after whelping. This can be due to her being very busy, but it's somewhat odd that she ate and now won't eat. It's always a good idea to give the vet a call for specific recommendations. Your vet may ask you take her temperature to make sure she's not running a fever.

Angelica Andujo on June 20, 2020:

Our Chihuahua gave birth yesterday morning, by the afternoon was eating. the last time she ate was around 9 last night she has refused to eat at all today but she does not seem like she is in any pain or stress since she goes to the bathroom and everything else is normal she just wont eat is this normal?

Adrienne Farricelli (author) 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ:

Please note, all complications after a dog giving birth needs to be assessed by a veterinarian. If mother dog is acting sick or something doesn't seem right, please have your dog see your vet at the earliest convenience.

Tpi 13 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ:

My dog doesnt feel like eating ...her baby are about 2weeks old... I guess she is exhausted by breast feeding .please help

ਅਮਾਂਡਾ 13 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ:

My dog had puppies too weeks ago she was all good at first but this past 3 days she won’t eat I even made bacon , she won’t eat and when she drinks water she will vomit it right after , this is her first time having puppies and she had a litter of 6 puppies she does go outside this past week she also been having Diarrhea, is there anything I can do I ,

Becky on June 04, 2020:

my doberman female dog gave birth 1 and a half months ago and she is not eating well plus growing lean

ਲਿਲੀ on June 01, 2020:

Hi, my dog gave birth 4 days ago. After 1 day she Stop eating and throw up.

We toke here to the vat and he spaying her.

It’s been 3 days and she still throw up and he Doesn’t know why. He also open her Stomach and didn’t sow anything. She still in the clinic. I’m afraid she will die. What it can be? She don’t eat and very week.

Sydnee Camille Reese 27 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

My dog has been throwing up for 2 weeks once or twice a day what should I do

Sherri Costanza 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

My Chesapeake is about 5 yrs old. Gave Birth April 1st....8 pups. It is May 26th, she is thinning fur around her neck and seriously seems overwhelmed at times.... should we still be giving her pre-natal vitamins? Do canines go through PP as women do and "shed" like when our hair falls out when PP?! Her belly is quite warm, though all pups are on solid kibble they still will try to nurse, she does tolerate it at times but mostly does not... I've kept her nipps clean and applied bag balm (we use it on cows) a few times when she was teeth and claw scraped...

Junella C. Delago 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

My chuahua gave birth is now having black poos about several times ion a day. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ? Wahat should I do? Thank you.

Renee Anderson on May 25, 2020:

Our Border Collie gave birth to 9 pups almost a week ago and she is not eating or coming out of where her puppies are she is not hardly eating anything she did get out and drank some water her back is bowed up she is very skinny. she has not cleaned her self very well. Puppies all are very content. I have mixed can dog food with her dry dog food she doesn't act very interested.

America Perez on May 23, 2020:

Hey, I wanted to know why my dogs stomach is kinda hard and big after she gave birth basically 2 months ago? Very worried.

ਜੈਮੀ on May 18, 2020:

I have a shih tzu dog and she gave birth 11 days ago. After a week of giving birth, she was so active and eats a lot. But now, she suddenly vomits and doesn't have energy, and sometimes we still have to force her to feed her puppies. I don't know what's wrong with her. I'm worried. Is it okay that we give her a lot of food and a milk twice a day? How often should a mother dog be feed a day?

Rachel Hodge 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

My dog had puppies;14 of them and it has been a week since. She has a rash covering the underside of her body and isn't interested in eating. With so many puppies and her being a first mom I think it's way to much for her and she might die from not eating.... What should I do?

Adrienne Farricelli (author) 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

Jeanne, a nasty smelling discharge may be a sign of an infection. I would have her see the vet to play it safe.

Jeanne on May 09, 2020:

I rescued my dog 1 week ago, but she had stillborn puppies 3 weeks ago. Now she has discharge and it has a very nasty odor...

Paul martin 01 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ:

My dog had 4puppies 4weeks ago and her belly is swollen she had an ultra soynd there r no puppies in her what could be wrong

Jamie Potts on April 14, 2020:

My dog delivered her pups 2 days ago. After delivering and many hours went by we had her go out to potty and she had a dead puppy come out. She then had another dead puppy. She delivered 11 healthy pups the 2 that were born dead after long hours of delivering her pups made 13... her stomach seems to have a large ball size hard spot in her stomach. You can easily see and feel. She is bleeding as well. Is this normal or is there something wrong? It’s been 3 days after delivery .

ਜੈਸਿਕਾ on April 14, 2020:

My dog just had six pups and its been several hours but shes still straining like shes trying to push another one out and is panting heavy should i be worried

Lisa Johnson 07 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ:

Our Boston terrier gave birth today by c section & appears to be rejecting her puppies. She’s keep moving away from them, has very little interest in them? Do you have any advice? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਧੰਨਵਾਦ

Adrienne Farricelli (author) 07 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ:

Hi Kaylee, the onset of any unusual behaviors in dogs after giving birth warrant a vet visit to play it safe. Please give your vet a call.

Kaylee greathouse 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ:

My dog had puppies a week ago today. We noticed today that she is breathing harder then usual when she sleeping and is making a weird noise

Jordan 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ:

My rootwieler had 13 pups last week she keeps yelping now and again for o reason and also a few of the puppies are starting to beome unwell

Poulami Sarkar Dey on March 20, 2020:

My female Doberman giving birth three puppies 18th march.. But today see all things are scratches many times is it normal? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ.

Tyler King on March 11, 2020:

My chiwauau gave birth to 6 puppies 3 days ago pee smells strong should i be worried?

Cha on February 25, 2020:

My chihuahua gave birth to 7pups 2days ago. Now she is not eating and drinking water as well as her take home meds from vet. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਐਲਮਾ on February 24, 2020:

My dog have 8 pups on the feb 23 at around 1045 am she had another one on 24 in the am but she still pushing is that normal she drinking water and all ready poo

nancy pratt on February 24, 2020:

my name is nancy pratt i have a female black lab that gave birth about 4 weeks ago the puppies are perfectly normal but the mother has lost alot of weight and she is always hungry what can i do

ਸ਼ੈਰਨ on February 16, 2020:

My dog gave birth 4 weeks 3 days ago. Shes been fine eating and drinking loads. Stopped bleeding, but noticed today after her passing urine, she had what looked like some dead blood discharge. Is this normal.

Rhea Limboo on January 24, 2020:

It's been 1 month that my dog gave birth to 8puppies n sometimes c shivers n vomiting n get wounded in her breast because her baby scratched is tat the reason plz help me

Gypsies-mommy on December 24, 2019:

Hello my Chihuahua had 1 puppy, odd I know. Her labor to me seemed hard and long lasting, about 4-5 hours. She is eating, she has gone pee twice and poop but she pooped this morning after her first little episode. When she is alone she is crying, pacing and shaky I had to sleep on the floor next to her for her to stay calm. This was after I started to panic and woke my sister up out I’d do concern. We have been doing this since 3am, so about 7hours now. Please someone help me what is wrong??? She had a liter of 4 pups 2 years ago and ended up developing eclampsia. She was treated immediately and this pregnancy was a accident. I watched for her heat and i never saw one. I have been very adamant that I didn’t want her to have puppies

Dannii on December 14, 2019:

My lab had 3 puppies yesterday and had another one today which was dead is this common.

Calvin Charles 09 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ:

hello, my name is Calvin Charles, I have 9 street dogs, 4 are small puppies and 1 females dogs and 3 male dogs, the female dogs had puppies few weeks ago, after giving birth its all normal after few days her stomach getting bigger, we are worried, I thought maybe she had another babies,and I was going to take her to the hospital when I was at work she died, its kinda my fault I didn't take care of her, I really want to know how is it possible, she didnt feed her puppies few days and she eat little bit and her behaviour was totally different can you please tell me what kind of infection she had

Dida Frances Dumalan 09 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ:

My dog is bleeding and can't eat after giving birth. Sometimes she can't even open her eyes and walk. It's her first litter and all of her puppies died. Only one survived. The vet is also not sure what is wrong with her. I'm so worried that she might die. She's so skinny already.

Rebecca Lynn Valley on December 08, 2019:

I have a pitbull and black lab that just had babies on Nov 29 and they are doing great she was due on the 21 of this month and now the mother drinking a lot and peeing a lot and she has diarrhea is this normal

ਰੇਬੇਕਾ on December 08, 2019:

My pitbull black lab had puppies November 29th. She was 3 weeks and 1 day early she was due on dec. 21 and they are still going now she has got diarrhea drinking a lot and peeing a lot is that normal for her to be doing that

Lisa Harris on December 04, 2019:

My dog has been acting fine eating bit has not use the restroom and i still feel a lump in her belly bit shes an old dog to and ahes feeding them aswell im just worried theres a puppy left in her how do u know there done

ਜੈਸਿਕਾ on December 01, 2019:

My brother in law dog give birth to 3 puppy Friday 11-29 she had trouble with the first pup and not the 2 pup but she had trouble with the third one that live but the other two was dead at birth and she not eating and when she drink water in 5 to 10 minutes she throw up and she not eating and she pooping bloody like stuff. Can someone tell me what going on. Please and thank you

Cess on November 28, 2019:

My dog gave birth 2 days ago she is a cross breed of shit tcu and beagle ,with 9 pups , how should I know if there is An unborn puppy in her tummy? Right now she is hot and digging in her cage

Jorge palacio on November 27, 2019:

My chocolate lab gave birth 3 days ago, she deliver a dead puppy 40 hours after she gave birth to her first puppies. Now she seems very stress and every time the puppies cry she cries as well. She keep walking around the house like desperate. She doesn’t have fever, diarrhea or vomiting and also the fluid she discharge doesn’t have any smell. Her crying and walking around is normal?

Cindy Edwards on November 24, 2019:

My dog just gave birth three days ago and now acts like she can't get enough to eat. We have doubled her food but she still acts like she is starving.

Janene on November 19, 2019:

My chihuahua just gave birth 3 days ago and she seem to be wanting to go to the bathroom (pooping, like diarrhea) every 1 to 2hrs Should I be concerned?? ( this is her first litter )

Sandra 02 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ:

My chihuahua just had her first litter. She is going crazy trying to bury the 2 puppies in the dog bed. She hasnt tried to feed them or anything. Its only been a few minutes and this is the first time I have seen puppies being born. Is this behavior normal?

gill on October 24, 2019:

hi my dog had 2 pups 2 weeks ago and mum has stopped eating and vomiting these past 2 days, she has tried some chicken but is still vomiting no diarrhoea seems quite miserable still feeding pups and they are doing well. she doesn't have a fever. still drinking.

Pauletta 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ:

My dog had puppies five days ago and She is throwing up white mucus what could be wrong

Tam on October 13, 2019:

Hi my lab had 9 puppies 3 days ago. Every thing seem fine but she keeps having contractions it looks like it hurts. Is this normal

Adrienne Farricelli (author) on October 10, 2019:

Kadee, growling after giving birth is pretty normal. Mother dog now has powerful hormones that evoke protective behaviors. Please keep your other dog away so that mother dog doesn't feel stressed. She may get better once the hormones levels are no longer at peak levels, but still, don't let the other dog interfere with her motherly duties, especially the first weeks where she needs to keep them warm and do her work full time.

Adrienne Farricelli (author) on October 10, 2019:

Sometimes, a messy BM after giving birth is due to mother dog eating the placentas, but report to your vet if she is lethargic and/or not interested in eating.

Kadee on October 10, 2019:

My boxer pit mix gave birth three days ago and I am wondering why she is showing her teeth and acting like she is going to bite my other female dog that has been around longer then what my boxer/pit, will she get over it and be like she used to or will she continue to be mean from now on ???

Debra Johansen on October 09, 2019:

My cocker spaniel gave birth two and half days ago. She won’t leave her pups, but I have taken her out to use bathroom. She pees and has had a messy bm. However, she was eating now she does not want to it seems. Should I be concerned?

Porscha on September 19, 2019:

My dog had puppies about 4 days ago but now she wont eat and cant walk straight. She is drinking water though anyone have any ideas what may be going in

Karmen Stdickland on September 17, 2019:

My german sheoherd gave birth over a week ago. She is a great mom and the puppies are strong and healthy. This morning she jumped on my bed and started panting heavily. I turn r d the fan on and her ears arent warm. She deems to just want lots of love. What could be wrong? Is ot vet time?

Adrienne Farricelli (author) on September 14, 2019:

Aracelicee,your dog is doing very poorly with all those symptoms. You should have your dog seen by a veterinarian as soon as possible.

Joanna on September 10, 2019:

So my dog just gave birth three days ago she isn't showing any signs of fever or anything like that. But she smells idk if its cause i haven't bathed her and she has had discharge as well.

Aracelicee 28 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ:

Hi everyome,

My dog gave birth to 11 puppies on August 15, 2019 two weeks ago) and so far all the pups are still alive. However momma isnt doing good. She started with loss of appetite, she has been way busy paying more attention to the pups. (She really is a good mom) She started eating a combo of wet and dry food with minimal water. She has become super skinny to the point where you can see her ribs. She has been throwing up for the past two days (but still continues to eat food, even her own vomit) and now is having diarrhea. She also has bloody discharge and is panting heavy. Could this be meitris? She is an outside dog and im 97% sure this is her first litter. Help!!

Jordan on August 19, 2019:

My dog had 5 my pups 4 days ago, at first wasn’t really interested in feeding and was being slighty snappy w/ them and growling but now she is calm and licks and loves them hasn’t snapped at all only did that for the first night after birth, but now she keeps pacing and looking for something and won’t go lay back down with her pups she go check on them but won’t stay with them she seems distracted but I don’t know by what. She’s willing to go lay with them though if I’m sitting there with her , she’s been very attached me even more so then she was already since giving birth also because I did help her and sat with her for the entire process to make her feel calm.

Adrienne Farricelli (author) on August 19, 2019:

Wayne, She may still have pups or she is done and may be expelling the last material. It is hard to say and why it's so important to have x-rays done so to know how many pups to expect. Please consult with your vet.

Adrienne Farricelli (author) on August 19, 2019:

Leia, it sounds like your dog may be looking for a "nesting area" basically a den area to give birth. Dogs do this by looking for secluded places such as closets or under beds and may rip things apart to make such area.

Wayne on August 19, 2019:

Our female Staffie gave birth to 3 pups 2 days ago..now i see it seems like she is still having contractions and a dark green discharge...It also seems that there are pups left inside her as she still looks pregnant..What should i do...or is this normal..

ਲੀਆ on August 15, 2019:

So my dog gave birth almost a week ago and now she started hiding under the bed and going into the closet. She also started scratching the floor and bitting stuff. Is there something I should be worried about?

ਮੇਲਿਸਾ on August 07, 2019:

My dog gave birth 2 days ago and it seems like she's having contractions what is wrong

Amber Nicole on July 28, 2019:

My pit bull had 5 puppies one week and one day ago, she is and has been the most loving and best behaved dog until one day ago no one has been surrounding her and giving her stress we leave her be and let her take care of her pups, suddenly she has became the stereotypical pit bull having but someone when they came out of the bathroom and she was in the bedroom down the hall with her pups. She’s also been puking having

Amber Nicole on July 27, 2019:

My pit bull had 5 puppies one week and one day ago, she is and has been the most loving and best behaved dog until one day ago no one has been surrounding her and giving her stress we leave her be and let her take care of her pups, suddenly she has became the stereotypical pit bull having bit someone when they came out of the bathroom and she was in the bedroom down the hall with her pups. She’s also been puking having diarrhea and a light pink discharge with big chunks of mucus that just hang between her legs, I plan on calling the vet because she has a slight bulge in her belly thinking she might have a deceased pup still in there or something more serious going on. ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? She’s been eating and drinking plenty but refused to eat for 3 days after giving birth

Zulmira melo on July 25, 2019:

My border collie gave birth to 8 pups today her last pup was born 8 hours ago but she is restless and keep getting contractions and pushing but nothing comes out

I am in country town and vets dont open till 8am and now is only 9:30 pm

Any ideas why she is like this

Any ideas

Flora Velasco on July 20, 2019:

My dog gave birth today and is refusing to feed her litter. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Kacie on July 18, 2019:

My chiweenie gave birth to three puppies around 10:30am. Around 4pm she pooped some black stuff. ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ? I know they have discharge but I don’t know about poop like that

shay sullivan on July 15, 2019:

i have a jack russell/ Wiener dog, she have birth on the 13th of July and she woke me up several time last night (the 14/15th) wining, i got up to check on her many times and nothing seems to be wrong. It’s day time now and she still whining off and on, what do i need to do? it’s not consistent it’s every 15 mins to 30 mins. need help asap!!

Suzan 14 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ:

I have an american eskimo.. She had just one pup and it was still born on thursday. Now she acts restless, aggressive, shivers and keeps hiding. She also whines some times and keeps scratching the couch. What could be wrong with her???

Sherry on July 11, 2019:

My shippoo give birth two days ago till now she’s not eating anything. And she ate 3 placentas . She’s nursing her pups well though. But stools colors ( first it was black, next yellow, green and now brown) is normal?

Nena2019 01 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ:

My dog gave birth to a dead puppy almost 19 hours ago. It looks like she’s ready to give birth again, but nothing has happened. Should I wait? Also it took her 17 hours to quit licking and disregard her dead puppy. Recommendations?

Takelia on June 30, 2019:

My Pitbull gave birth last weekend. But she isn't eating and is still bleeding, what should I do?

Clarissa on June 29, 2019:

My Husky gave birth on Tuesday night into Wednesday morning she had 5 pups. its now Saturday and she is trying to hide in a corner or under the bed and drawing the towels up under her, like when she went into labor. Should I be worried?

Stephanie on June 29, 2019:

If a dog gives birth and then almost 2 days later is nesting and acting like she’s looking for a place to whelp again but isn’t panting or showing any signs of labor, is this normal?

Harish on June 23, 2019:

My lab gave birth before 30 days now rashes appeared on her it is normal or abnormal pls reply me

Robelyn Licuanan on June 23, 2019:

My Dog given birth of seven yesterday, after she had epistaxis or nosebleed, Is that normal?

Maria Galeana on June 22, 2019:

My chihuahua just gave birth about 3 days ago and she's having problems going to the bathroom she's constipated what can I give her to help her go to the bathroom

Crystal gill on June 22, 2019:

My dog went into labor the night before and all day yestureday, this is her first litter of puppies. She had a total of 10 puppies but 4 of them died. Today she seemed fine but then she started to whine and pase back and she tried to go in my daughters room and hide under her bed. Should i be worried?

Julie Cole 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ:

Hi My Dachshund gave birth 6 weeks ago. And it seems she is depressed or really tired and i am wandering if this is normal.


A couple of days before labor, your dog will start projecting "nesting behavior". She will look for a sheltered and comfortable space in her home in which to give birth to her puppies: if she has her own bed and it's placed in a good location, she may choose it as the nesting location for delivery.

About three weeks after conception, a pregnant cat's nipples will turn pink. This is usually the earliest sign that any cat will show, and the kittens will be born approximately six weeks after this occurs. The queen's belly will not start to show visible enlargement until the fifth week.


After giving birth to her pups, your dog may expel a vaginal discharge for four to eight weeks, leaving spots and stains behind. While this is generally a normal part of birthing, the quality of the discharge may indicate a health problem. Typically, the discharge should be dark red or brownish green.

Pregnant dogs usually begin to lactate just prior to giving birth - anywhere from up to two weeks before, to the day of birth. For around seven weeks, she will continue to produce milk for her offspring.


How to avoid excessive weight loss after birth

Though you will have to deal with medical conditions such as mastitis as they arise, one way to avoid weight loss in a dog that has just given birth is to improve their nutrition before they deliver. Veterinarians recommend giving a pregnant dog puppy food in the last few weeks of gestation and then throughout the lactation period to make up for her increased calorie requirement.

If you were thinking “my dog just had puppies and is really skinny”, we hope this short guide has helped you out. Consult your veterinarian if you have any concerns about your dog’s weight or overall health.


Canine Skin Rash After Giving Birth

I have a french bulldog that just gave birth in December. Everything went great, but now she is having dog skin problems. She has a canine skin rash that's just about all over her body but its the worst on her back and neck. Mostly red bumps but some that look like blood blisters.

She lost alot of hair as well and has been very very itchy. I've taken her to the veterinarian 6 times in the last month and they have given her many different medications antibiotics (3 different kinds) anti-itch medicine, and I don't even know what else at the moment. There has been so many I can't even remember them all off the top of my head.

They also put her on a prescription hypoallergenic dog food and I have to use this prescription shampoo and conditioner on her twice a week. They tested her for mites a few weeks back and they found one. With the canine skin rash she has they expected to find a ton. She took medications for that and a week later I brought her back, no mites, but still the horrible dog skin rash.

Other than that, they have no answers so far. I'm calling another vet tomorrow to see if he can figure it out and if not then I will be taking her to a dermatologist. But close to $1000 later I am no closer to solving her problem than I was a month ago and i really don't want to have to spend another $1000 to figure it out.

If I need to, I will, but I don't have all this extra money to try all these different meds that aren't working. If anyone could give me any ideas I would greatly appreciate it. I should also mention that other than being insanely itchy she is acting normally. Sometimes she seems miserable from the dog skin itchiness but she still has energy and is still the same loving wonderful dog.

Editor Suggestions - Canine Skin Rash

Sorry to hear about the canine skin rash problem and the difficulty in solving these types of dog skin problems.

Female dogs may shed most their hair during

pregnancy and while nursing. It is a normal phenomenon, which can be noted in not all, but some female dogs. This occurs due to endocrinal or hormonal changes that occur in the body.

This is considered a normal phenomenon which is termed “Telogen effluvium” in medical terminology. It is related to endocrinal changes, which occur in the pregnant and/or nursing female dogs. Normally, hairs regrows after some time and interestingly, the coat becomes healthier and dense as compared to before the pregnancy. The exact cause of this phenomenon not known.

Unfortunately, in some cases, it happens that due to certain factors such as the environment, weather, immune status, physical strength and administered drugs or surgery for parturition (labor when giving birth), it causes dog skin conditions to worsen, with the result being symptoms such as itchiness, deeper hair follicular breakage, seborrhea, and dog skin lesions. This indicates an imbalance in hormonal secretions and disturbance in the physiology of your dog's body.

Your dog is probably suffering from same kind of condition related to this problem. It is recommended that you consult a dermatologist, not a regular veterinarian, and discuss the condition in detail. Tests for hormonal level and blood work is needed to confirm that this is the cause of the canine skin rash.

Additionally, secondary complications such as allergies and infections should also be diagnosed for successful treatment.

While your dog is being confirmed for the exact condition and treatment, we can suggest trying natural remedies as a general method of treatment, which will help to keep hormonal secretions within a normal range, thus improving skin and coat health. They can also help to reduce symptoms such as dog skin itch. This is not a cure, but can provide some relief while you are working this out. There are three remedies that can be tried together. These include:

1. Skin and Coat Tonic - supports overall skin and coat health.

2. Allergy Itch Ease - to bring relief for the dog itchy skin condition.

3. Cushex Drops - to help the body keep hormone levels in a normal range.

Please keep us up to date on your struggle with hormonal changes, canine skin rash and dog skin itch problems.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Punjabi Bujhartaan Puzzles, Paheli Vol-I (ਅਕਤੂਬਰ 2021).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos